วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การออกแบบโลโก้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน

แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน

แรวคิดที่ได้ออกแบบโดยใช้รูปวงกลมสื่อถึงความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในสถาับัน
 ดาวแสดงถึงการมีจุดมุ่งหมายที่ได้วางแผนไว้ หนังสือแสดงถึงความเพียรพยายามในการศึกษา
หมวกบัณทิตแสดงถึำงความสำเร็จของชีวิตของการศึกษา


ภาพที่ 2 แสดงผลงานโลโก้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มา : ศุทธินี  แซ่ตั้ง
 
 
ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบโลโก้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (ฺBlack-White)
ที่มา : ศุทธินี  แซ่ตั้ง
 
 
ภาพที่ 3  แสดงผลงานโลโก้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Color)
ที่มา : ศุทธินี  แซ่ตั้ง
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น