วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การสร้างชุดฟอนต์ตระกูล : CRU-SuttineeCRU-FONT FAMILY : ฟอนต์ตระกูลซีอาร์ยู

FONT MAME : CRU-SUTTINEE ชื่อฟอนต์ : ซีอาร์ยู-ศุทธินี

TYPE DESIGNER : MS.SUTTINEE SAETANG
                    กระบวนการทำงาน

        Goal (เป้าหมาย)

พัฒนาอักษรชุด CRU-Suttinee ต่อจากเดิมโดยทำให้เป็นฟอนต์ลายมือของตนเอง

           Tools (เครื่องมือหลัก)

- ปากกาหมึกดำ

- เครื่องคอมพิวเตอร์

- เครื่องกราดภาพ

- โปรแกรม High-Logic FontCreator

- โปรแกรม Adobe Photoshop

      Do Did Done

Do : มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง

ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ และทำด้วยโปรแกรม

High-Logic FontCreatorขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือปริ๊นและ

เขียนตัวอักษรในตาราง

ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์


ภาพที่ 1 แสดงภาพเทมเพลดตัวอักษรที่เสร็จและแสกนไว้แล้ว

ที่มา น.ส.ศุทธินี แซ่ตั้ง,2556

ขั้นตอนที่ 3  เปิดไฟล์สแกนในโปรแกรม Photoshop  เพื่อครอบตัดตัวอักษรที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4  ดัดตัวอักษรในโปรแกรม FontCreator ให้ได้สันส่วนตามความเหมาะสม

 

ภาพที่ 2 แสดงการดัดตัวอักษร

ที่มา น.ส.ศุทธินี แซ่ตั้ง,2556

ขั้นตอนที่ 5  เมื่อทำการดัดตัวอักษรครบทุกตัว


ภาพที่ 3 แสดงภาพตัวอักษรต่างๆ ที่ดัดแล้วในโปรแกรม FontCerater

ที่มา น.ส. ศุทธินี แซ่ตั้ง 2556

ขั้นตอนที่ 6  การจัดวางช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง และกำหนดเส้นโครงสร้าง Guidelines ของตัวอักษร โดยคลิกขวา  Properties

- Cap height คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

- Median คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก

- X-height คือ ระยะห่างระหว่างเส้นฐานจนถึงเส้น Median ซึ่งเป็นช่วงของตัวพิมพ์เล็ก

- Baseline คือ เส้นฐาน


                                                  ภาพที่ 4 การปรับระยะห่าง

                                               ที่มา น.ส. ศุทธินี แซ่ตั้ง,2556

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อจัดวางช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่าง หน้า - หลัง ความสูง ของตัวอักษรครบทุกตัวแล้วให้คลิกไปที่  Font > Test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร หากยังไม่สมบูรณ์ ให้แก้ไขตามขั้นตอนที่ 6
 ภาพที่ 5 แสดงการเรียงพิมพ์ระยะช่องไฟ ด้วยอักษรขนาด 40

                                               ที่มา น.ส. ศุทธินี แซ่ตั้ง,2556

ขั้นตอนที่ 8 ปรับความหนา/เอนของตัวอักษรโดยไปที่เครื่องมือTool > Glyph Transformer จากนั้นกดเลือกที่ Metrich > Bearings กดปุ่มลูกศรเพื่อ Add feature to script แล้วปรับตั้งค่าตามความเหมาะสม


ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่าง Transform wrizard

ที่มา น.ส. ศุทธินี แซ่ตั้ง 2556


ขั้นตอนที่ 9 เมื่อได้ฟอนต์ที่เสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว ให้ไปที่ Format > Naming เพื่อแก้ไขข้อมูลต่างๆ โดยเพิ่มชื่อเรา ทั้งเพลตฟอร์มแบบ Windows Uincode Unicode BMP (UCS-2) และ Macintosh Roman

ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลต่างๆ หลังการการเปลี่ยนแปลง

ที่มา น.ส. ศุทธินี แซ่ตั้ง,2556


                         Did : ผลที่ได้รับ

ฟ้อนต์ลายมือ ภาษาไทย - อังกฤษ จากโปรแกรม FontCreator  ฟ้อนต์ชื่อ CRU-Suttinee

CRU-Suttinee-Regular

CRU-Suttinee-Italic 

CRU-Suttinee-Bold

CRU-Suttinee-Bold Italic                Done  ได้นำไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นำมาติดตั้งเพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์การนำมาติดตั้งไดรฟ์ C > WINDOWS > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆ เช่น Microsoft Word


ภาพที่ 8 แสดงฟอนต์ที่ติดตั้งลงในเครื่องแล้ว

ทีมา น.ส. ศุทธินี แซ่ตั้ง,2556
การนำฟอนต์ที่ติดตั้งแล้วมานำเสนอโดยดูตัวอย่างจาก การนำเสนอฟอนต์ของ 

ผศ.ประชิด ทิณบุตร แล้วนำมาปรับเปลี่ยนฟอนต์ใหป็นฟอนต์ของเรา 


 ภาพที่ 9 แสดงการ ShowFont ในแบบตัวอักษรชุด CRU-Suttinee

การนำ Font ไป uploadไว้ใน http://www.fontspace.com/ เพื่อแรกเปลี่ยนผลงานกัน


สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่ : http://www.fontspace.com/suttinee/cru-suttinee  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น